Nedeľa, 20 Január 2019

Alternative flash content

To view this Flash you need Javascript on your browser and updated version of flash player.

Krízové stredisko a Domov sociálnych služieb pre deti

foto 03Zariadenie sociálnych služieb je bez právnej subjektivity, organizačne začlenené pod LUMEN Trebišov, napojené príjmami a výdavkami na rozpočet LUMENU Trebišov a následne na rozpočet Košického samosprávneho kraja, ktorý je jeho zriaďovateľom. Štatutárnym zástupcom je riaditeľ LUMENU Trebišov – Ing. Jozef Čičatko.

Krízové stredisko je preventívnym a prvokontaktným zariadením sociálnych služieb, ktoré bolo zriadené za účelom akútneho ohrozenia zdravia, života a riadnej výchovy maloletého. Zariadenie zabezpečuje liečebno – výchovné, nápravné a preventívne programy pre deti a mládež, ktoré by mali predchádzať nariadeniu ústavnej výchovy. Do krízového strediska sú umiestňované deti vo veku od 0 do 18 rokov. V krízovom stredisku sa úhrada za pobyt neplatí, ak je dieťa prijaté na základe výkonu rozhodnutia súdu o nariadení predbežného opatrenia, alebo rozhodnutia súdu o uložení výchovného opatrenia, ktoré podal orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Zariadenie vykonáva svoju činnosť celoročne pobytovou formou (24 hodín denne).
Krízové stredisko zabezpečuje vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately v prípade, ak sa dieťa, rodina alebo plnoletá fyzická osoba nachádza v krízovej životnej situácii, výkon rozhodnutia súdu o výchovnom opatrení, výkon rozhodnutia súdu o predbežnom opatrení a výkon výchovného opatrenia za podmienok ustanovených zákonom č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele v znení neskorších predpisov a zákonom č. 36/2005 Z.z. o rodine v znení neskorších predpisov.
V zariadení Krízové stredisko sa klientom zabezpečuje: liečebno-výchovná starostlivosť, psychologická starostlivosť, pomoc pri príprave na školské vyučovanie, výchova, špeciálne sociálne poradenstvo. Taktiež sa utvárajú podmienky na záujmovú a kultúrnu činnosť. Krízové stredisko zabezpečuje celodenné stravovanie, zdravotnú starostlivosť, vzdelávanie a prípravu na povolanie, ubytovanie, obslužné činnosti a osobné vybavenie.

foto 02

Kapacita Krízové strediska je 8 miest.

Domov sociálnych služieb pre deti poskytuje starostlivosť dieťaťu, ktoré je odkázané na pomoc inej fyzickej osoby alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca. Domov sociálnych služieb poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, ošetrovateľskú starostlivosť, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva, osobné vybavenie, zabezpečuje pracovnú terapiu a záujmovú činnosť a utvára podmienky na vzdelávanie a úschovu cenných vecí. Deťom sa v domove sociálnych služieb poskytuje výchova. V tomto zariadení sa poskytuje starostlivosť dieťaťu od 3 rokov do skončenia povinnej školskej dochádzky alebo do skončenia vzdelania za osobitných podmienok a v prípade ďalšej prípravy na povolanie do skončenia tejto prípravy na povolanie, najdlhšie do 25 rokov veku, v odôvodnených prípadoch aj dlhšie. Prevádzková doba zariadenia Domova sociálnych služieb pre deti je od 8,00 – 16,00 hod.

Úhradu za poskytovanú sociálnu službu platí klient v súlade s § 72 a § 73 zákona o sociálnych službách č. 448/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov podľa svojho príjmu a majetku a v súlade s Všeobecným záväzným nariadením č. 17/2012 Košického samosprávneho kraja.

Kapacita Domova sociálnych služieb pre deti je 4 miesta.

foto 01

Krízové stredisko a Domov sociálnych služieb sa nachádza v rodinnom dome s bezbariérovým prístupom. Činnosť oboch zariadení je zabezpečovaná vedúcou zariadenia a 5 pracovníkmi, ktorí dohliadajú na jeho chod. Klienti Krízového strediska sú ubytovaný v 2 spálňach (chlapčenskej a dievčenskej), v ktorých sa nachádzajú poschodové postele s úložným priestorom a skrine na uloženie osobných vecí. Taktiež majú klienti Krízového strediska k dispozícii herňu s TV, učebňu, jedáleň, miestnosť pre batoľatá, WC, kúpeľňu s vaňou a sprchovacím kútom. Klienti DSS pre deti využívajú herňu a miestnosť pre záujmovú činnosť, WC, kúpeľňu. Krízové stredisko a DSS pre deti obhospodaruje aj vonkajšie plochy – hracie plochy pre deti, hojdačky, vlastné pieskovisko. Pozemok je zatrávnený a oplotený.

 

Kontakt: Krízové stredisko a DSS pre deti, Jesenského 83, Trebišov
Vedúca: Mgr. Mária Duduričová, č. tel: 056/672 2162, 0915 890 773

Zmluvy, objednávky a faktúry sú zverejňované na stránke zriaďovateľa

Zmluvy, objednávky a faktúry sú zverejňované na stránke zriaďovateľa

Blahoželáme

Dnes : Dalibor,Sebastián
Zajtra : Vincent

Štatistika návštev

Počet zobrazení obsahu : 830011